Pere Martell, 53 Oficina 1
43005 Tarragona

977 235 752
E-mail: mallol@mallolbrianso.cat

Horario de Verano

Del 23/07 al 11/09
de 08:30 a 14:00

Publicació de l’ordre que modifica el model 190 i els terminis de presentació dels models 171, 184, 345 i 347

En data 18-11-2017 es va publicar al BOE l'OM HFP/1106/2017, que modifica l'OM EHA/3127/2009, per la qual s'aprova el model 190 i els terminis de presentació dels models 171, 184, 345 i 347.
 
1. S'aprova un nou model 190 per adaptar-lo a les últimes modificacions normatives, i se'n modifiquen els dissenys físics i lògics. Les novetats principals són les següents:
 
a. S'estableix com a obligatòria la consignació en el model de les beques exemptes en virtut de la LIRPF article 7.j. A més, se suprimeixen les referències existents a aquesta excepció en els dissenys de registre del perceptor.
 
Aquesta mesura respon a un doble objectiu:
  • que tots els imports satisfets a un mateix perceptor en concepte de beques exemptes es reflecteixin, per part de l'entitat concedent, en un mateix model de declaració informativa
  • eliminar els problemes d'imputació de dades fiscals als perceptors, que poden sorgir en consignar les beques exemptes en el model 347, ja que en aquest model aquestes no es poden reflectir com a exemptes.
S'introdueixen en els models físics i lògics les modificacions derivades d'aquesta mesura
 
 
b. En els dissenys físics i lògics, s'inclou un nou camp «Correu electrònic de la persona amb qui relacionar-se» del Tipus de registre 1:
«Registre de declarant», per consignar una adreça de correu electrònic.
 
c. Tant en el model com en els dissenys físics i lògics, s'inclouen nous camps per reflectir la mateixa diferenciació entre prestacions dineràries i en espècie derivades de la incapacitat laboral que quan es tracta de percepcions no derivades de la incapacitat laboral.
 
Aquesta novetat pretén contribuir a consignar de manera més precisa i sense errors aquestes retribucions.
 
2. S'anticipen els terminis de presentació dels models 171, 184, 345 i 347 el mes de gener de cada exercici, i s'estableix com a data límit per presentar-los el 31 de gener.
 
L'objectiu d'aquesta modificació és homogeneïtzar els terminis i millorar la qualitat de les dades fiscals, i d'aquesta manera anticipar el termini de presentació de les liquidacions de l'IRPF, per tal que els contribuents puguin sol·licitar i obtenir la devolució com més aviat millor.
 
 
Les modificacions entren en vigor el 19-11-2017, i són aplicables a les declaracions anuals de l'exercici de 2017. No obstant això i pel que fa al model 347, la modificació en el termini de presentació es posposa fins a l'1-1-2018, de manera que serà aplicable a la declaració de l'exercici de 2018, que es presentarà el 2019.
 
Finalment, l'Administració tributària aclareix que aquestes modificacions no suposen un increment de les obligacions formals i anticipa que posarà a disposició dels contribuents, en la pròxima campanya de presentació, formularis informàtics
dels models 347 i 184. Això en facilitarà enormement l'emplenament.

El "céntimo sanitario" : uno de nuestros casos de éxito

 Mallol Assessors S.L.P nació el 1982 de la mano de Joan Lluís Mallol, cuando surgió el sistema impositivo español. En aquellos momentos, Joan Lluís Mallol estaba como secretario ejecutivo de la Federación de Autotransporte de Tarragona y empezó a trabajar el tema de la fiscalidad en el mundo del transporte en un gabinete profesional.

Uno de los éxitos recientes de Mallol Assessors SLP ha sido la sentencia sobre el céntimo sanitario que ha tenido mucho impacto mediático.

El pasado 27 de Febrero de 2014 el tribunal de justicia de la Unión Europea dictó sentencia através de la cual se declaró que el impuesto denominado "céntimo sanitario"  contravenía el derecho comunitario. Dicha sentencia fue dictada a raiz de un recurso interpuesto por este despacho. Esta resolución permite a muchas empresas, sobre todo vinculadas al sector de transporte beneficiarse del cobro de lo pagado indebidamente por dicho impuesto.

Pere Martell, 53 Oficina 1  43005 Tarragona
Teléfono: 977 235 752 | E-mail: mallol@mallolbrianso.cat

Síguenos en las redes sociales

if Facebook 191276  if Twitter 191277  if google plus 437253