Pere Martell, 53 Oficina 1
43005 Tarragona

977 235 752
E-mail: mallol@mallolbrianso.cat

Horario de Verano

Del 23/07 al 11/09
de 08:30 a 14:00

Fin del papel en la relación con las Administraciones Públicas: creación del registro electrónico

El passat 2 d’Octubre de 2.016 va entrar en vigor la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. L’entrada en vigor de la mateixa és important donat que suposa un canvi significatiu en l’àmbit de les tramitacions amb les diferents Administracions Públiques (AA.PP. en endavant), a partir de la data indicada totes les tramitacions (incloses les notificacions) hauran de fer-se de forma telemàtica per determinades persones. Us concretem els aspectes més rellevants a tenir en compte:

 1. A partir de 2 d’octubre de 2.016 totes les tramitacions a fer amb qualsevol de les AA.PP. (Estat, Comunitats Autònomes, Ajuntaments, Hisenda, Seguretat Social, ...) s’efectuaran de forma telemàtica a través d’un registre electrònic posat a disposició per cadascuna de les AA.PP.. Això inclou sol·licituds de qualsevol tipus, notificacions, atencions de requeriments, etc.;
 2. Aquesta novetat afecta a les següents persones, entre d’altres: - Persones jurídiques: societats mercantils (S.A, S.L., etc), cooperatives, etc.
  - entitats sense personalitat jurídica: comunitats de béns, societats civils particulars, comunitats de propietaris, herències jacents, associacions, etc. Queden excloses les persones físiques que s’hi podran acollir voluntàriament, o no;
 3. Tots els subjectes obligats hauran de disposar d’un certificat electrònic de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) preferentment (qui ja en disposi no cal que faci res més). Amb aquest certificat es podran fer els tràmits que calguin a través del registre electrònic indicat a l’anterior punt 1)
 4. Totes les notificacions emeses per les diferents AA.PP. seran posades a disposició de les persones/entitats a través de la web següent: notificaciones.060.es. A aquesta web i a les corresponents notificacions s’hi podrà accedir amb el certificat electrònic indicat a l’anterior punt.

  S’haurà d’habilitar una direcció electrònica per tal de saber quan ens deixen una notificació (qui ja la tingui habilitada no caldrà que faci res). A partir del dia que la deixin, la persona tindrà 10 dies naturals per obrir-la, si no l’obre en aquest termini les AA.PP. la tindran per rebutjada i per tant es donarà per notificada, implicant això que comencin a córrer els terminis corresponents, si és el cas.

  Tot i habilitar la direcció electrònica, recomanem obrir la web almenys un parell de cops al mes per assegurar-nos que no ens hagin deixat cap notificació nova donat que si no s’envia l’avís la notificació té efectes igualment;

 5. Com a darrer punt, no relacionat amb l’anterior però important a destacar de la Ley 39/2015, és que els dissabtes són declarats inhàbils a efectes de còmputs de terminis.

Les entitats indicades en l’anterior punt 2) que no disposeu del certificat electrònic poseu-vos en contacte amb nosaltres per tal de dir-vos com procedir.

 

El "céntimo sanitario" : uno de nuestros casos de éxito

 Mallol Assessors S.L.P nació el 1982 de la mano de Joan Lluís Mallol, cuando surgió el sistema impositivo español. En aquellos momentos, Joan Lluís Mallol estaba como secretario ejecutivo de la Federación de Autotransporte de Tarragona y empezó a trabajar el tema de la fiscalidad en el mundo del transporte en un gabinete profesional.

Uno de los éxitos recientes de Mallol Assessors SLP ha sido la sentencia sobre el céntimo sanitario que ha tenido mucho impacto mediático.

El pasado 27 de Febrero de 2014 el tribunal de justicia de la Unión Europea dictó sentencia através de la cual se declaró que el impuesto denominado "céntimo sanitario"  contravenía el derecho comunitario. Dicha sentencia fue dictada a raiz de un recurso interpuesto por este despacho. Esta resolución permite a muchas empresas, sobre todo vinculadas al sector de transporte beneficiarse del cobro de lo pagado indebidamente por dicho impuesto.

Pere Martell, 53 Oficina 1  43005 Tarragona
Teléfono: 977 235 752 | E-mail: mallol@mallolbrianso.cat

Síguenos en las redes sociales

if Facebook 191276  if Twitter 191277  if google plus 437253