Pere Martell, 53 Oficina 1
43005 Tarragona

977 235 752
E-mail: mallol@mallolbrianso.cat

Horario de Verano

Del 23/07 al 11/09
de 08:30 a 14:00

Estimación objetiva y régimen simplificado para el 2019

Para el año 2019, se mantiene la estructura de la OM HFP/1159/2017 por la que se desarrollan para el año 2018 el método de estimación objetiva del IRPF y el régimen especial simplificado del IVA, además destacar:
En relación con el IRPF

Se mantienen:

  1. La cuantía de los signos, índices o módulos, así como las instrucciones de aplicación.
  2. 2. La reducción sobre el rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades económicas desarrolladas en el término municipal de Lorca (OM HAC/1264/2018 disp.adic. 4ª). Esta, debe ser tenida en cuenta para calcular el rendimiento neto a efectos del cálculo de los pagos fraccionados.
  3. La reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos derivada de los acuerdos alcanzados en la Mesa del Trabajo Autónomo. Esta reducción se tendrá en cuenta para cuantificar el rendimiento neto a efectos de los pagos fraccionados correspondientes a 2019.
  4.  La reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para las siguientes actividades
    agrícolas (OM HAC/1264/2018 disp.adic.2ª).

El “cèntim sanitari”: un dels nostres casos d’èxit

Mallol Assessors S.L.P. va néixer l’any 1982 de la má de Joan Lluís Mallol, quan va sorgir el sistema impositiu espanyol. En aquella època, Joan Lluís Mallol estava com a secretari executiu de la Federació d’Autotransport de Tarragona i va començar a treballar en la fiscalitat del món del transport en un bufet professional.

Un dels èxits més recents de Mallol Assessors SLP ha estat la sentència sobre el cèntim sanitari que ha tingut un gran impacte mediàtic.

El passat 27 de febrer de 2014, el tribunal de justícia de la Unió Europea va dictar sentència a través de la qual es va declarar que l’impost denominat “cèntim sanitari” contravenia el dret comunitari.
Dita sentència fou dictada arrel d’un recurs interposat per aquest despatx. Aquesta resolució permet a moltes empreses, sobretot aquelles vinculades al sector del transport, beneficiar-se del cobrament d’allò pagat indegudament per dit impost.
 

Pere Martell, 53 Oficina 1  43005 Tarragona
Teléfono: 977 235 752 | E-mail: mallol@mallolbrianso.cat

Síguenos en las redes sociales

if Facebook 191276  if Twitter 191277  if google plus 437253