Sujeto pasivo del ADJ en las operaciones de préstamos hipotecarios

Con efectos a partir del 10-11-2018, se modifica la LITP en lo referente al sujeto pasivo del ADJ en las operaciones de préstamos hipotecarios.

El TS 16-10-18, EDJ 595141 modificó el criterio establecido fijando que el sujeto pasivo del impuesto era el prestamista, lo que supuso un cambio en la interpretación mantenida hasta el momento. Sin embargo, el pleno del TS el pasado 6-11-2018, decidió que es el prestatario quien debe asumir el pago del impuesto, volviendo así a su criterio inicial.

Esta sucesión de acontecimientos genera una situación de inseguridad jurídica que afecta al mercado hipotecario, lo que opera como presupuesto habilitante para la aprobación de esta modificación.

Así, y para las hipotecas otorgadas a partir del 10-11-2018, el sujeto pasivo del impuesto cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía hipotecaria, es el prestamista.

Se establece también, que están exentas del pago del impuesto las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria en las que el prestatario sea alguna de las personas o entidades relacionadas en el LITP art.45.I.A.

Por último, se modifica la regulación del IS para establecer que la deuda tributaria por el pago del impuesto no es deducible por el prestamista.

Esta modificación es de aplicación desde del 10-11-2018.

El “cèntim sanitari”: un dels nostres casos d’èxit

Mallol Assessors S.L.P. va néixer l’any 1982 de la má de Joan Lluís Mallol, quan va sorgir el sistema impositiu espanyol. En aquella època, Joan Lluís Mallol estava com a secretari executiu de la Federació d’Autotransport de Tarragona i va començar a treballar en la fiscalitat del món del transport en un bufet professional.

Un dels èxits més recents de Mallol Assessors SLP ha estat la sentència sobre el cèntim sanitari que ha tingut un gran impacte mediàtic.

El passat 27 de febrer de 2014, el tribunal de justícia de la Unió Europea va dictar sentència a través de la qual es va declarar que l’impost denominat “cèntim sanitari” contravenia el dret comunitari.
Dita sentència fou dictada arrel d’un recurs interposat per aquest despatx. Aquesta resolució permet a moltes empreses, sobretot aquelles vinculades al sector del transport, beneficiar-se del cobrament d’allò pagat indegudament per dit impost.
 

Pere Martell, 53 Oficina 1  43005 Tarragona
Teléfono: 977 235 752 | E-mail: mallol@mallolbrianso.cat

Síguenos en las redes sociales

if Facebook 191276  if Twitter 191277  if google plus 437253