Nuevo paquete de medidas: reducción del déficit público

Con entrada en vigor el 3-11-16, excepto las medidas que modifican la LGT en relación con la forma de pago en  especie y los aplazamiento y fraccionamiento del pago que entrarán en vigor el 1-1-2017, se adoptan diversas medidas dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas que vienen a completar las contenidas en el RDL
2/2016

Las principales novedades que se recogen son:

1. Impuesto sobre Sociedades (LIS)
2. Ley General Tributaria (LGT)
3. Régimen fiscal de las Cooperativas (L 20/1990)
4. Impuesto sobre el Patrimonio (LIP)
5. Catastro Inmobiliario (RDLeg 1/2004 )
6. Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) (L 11/2009 )
7. Impuestos Especiales (L 38/1992)
8. Salario mínimo interprofesional (SMI)
9. Compensación por supresión del IGTE de Canarias.

 

El “cèntim sanitari”: un dels nostres casos d’èxit

Mallol Assessors S.L.P. va néixer l’any 1982 de la má de Joan Lluís Mallol, quan va sorgir el sistema impositiu espanyol. En aquella època, Joan Lluís Mallol estava com a secretari executiu de la Federació d’Autotransport de Tarragona i va començar a treballar en la fiscalitat del món del transport en un bufet professional.

Un dels èxits més recents de Mallol Assessors SLP ha estat la sentència sobre el cèntim sanitari que ha tingut un gran impacte mediàtic.

El passat 27 de febrer de 2014, el tribunal de justícia de la Unió Europea va dictar sentència a través de la qual es va declarar que l’impost denominat “cèntim sanitari” contravenia el dret comunitari.
Dita sentència fou dictada arrel d’un recurs interposat per aquest despatx. Aquesta resolució permet a moltes empreses, sobretot aquelles vinculades al sector del transport, beneficiar-se del cobrament d’allò pagat indegudament per dit impost.
 

Pere Martell, 53 Oficina 1  43005 Tarragona
Teléfono: 977 235 752 | E-mail: mallol@mallolbrianso.cat

Síguenos en las redes sociales

if Facebook 191276  if Twitter 191277  if google plus 437253