Assessoria Mercantil

L'Àrea de Gestió i Assessoria Mercantil Registral realitza totes les accions necessàries per a la inscripció i/o presentació d'escriptures i documents davant els Organismes o Registres que procedeixin.

Confecció i Dipòsit de Comptes Anuals

Preparem els comptes anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, Estat de Canvis…

Legalización y Actualización de Sociedades

inoperantes, Sociedad Limitada y Sociedad Anónima. Puesta al día mercantil de sociedades…

Tramitación de Anuncios Oficiales y Anuncios Financieros

En el área de asesoría mercantil administrativa publicamos y gestionamos anuncios en el…

Liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Así como, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. El área de asesoría mercantil…

Constitución de Sociedades y Tramites Relacionados

La asesoría mercantil administrativa se encarga de la constitución de la sociedad,…

Cancelación de Cargas sobre Fincas e Inmuebles

Realizamos en el servicio de asesoría mercantil administrativa un análisis de la…

Inscripción de Documentos y Escrituras Notariales

En el Registro Mercantil Provincial, Registro Mercantil Central y/o en el Registro de la…

Apostilla y Legalización de Documentos

Nuestra asesoría mercantil administrativa especializada en la legalización y apostillado…

Servicio de Clasificación de Empresas

A través de este servicio de asesoría mercantil administrativa se contrata con las…

 


El “cèntim sanitari”: un dels nostres casos d’èxit

Mallol Assessors S.L.P. va néixer l’any 1982 de la má de Joan Lluís Mallol, quan va sorgir el sistema impositiu espanyol. En aquella època, Joan Lluís Mallol estava com a secretari executiu de la Federació d’Autotransport de Tarragona i va començar a treballar en la fiscalitat del món del transport en un bufet professional.

Un dels èxits més recents de Mallol Assessors SLP ha estat la sentència sobre el cèntim sanitari que ha tingut un gran impacte mediàtic.

El passat 27 de febrer de 2014, el tribunal de justícia de la Unió Europea va dictar sentència a través de la qual es va declarar que l’impost denominat “cèntim sanitari” contravenia el dret comunitari.
Dita sentència fou dictada arrel d’un recurs interposat per aquest despatx. Aquesta resolució permet a moltes empreses, sobretot aquelles vinculades al sector del transport, beneficiar-se del cobrament d’allò pagat indegudament per dit impost.
 

Pere Martell, 53 Oficina 1  43005 Tarragona
Teléfono: 977 235 752 | E-mail: mallol@mallolbrianso.cat

Síguenos en las redes sociales

if Facebook 191276  if Twitter 191277  if google plus 437253