Assessoria Laboral

La nostra *gestoria posa a la seva disposició, tota l'ajuda necessària a través de professionals col·legiats experts en tota matèria en a l'assessorament laboral d'empreses. Dins d'aquest àmbit, comencem des de la sol·licitud del codi de Compte de cotització, elaboració i presentació de contractes laborals, els ensenyem totes les modalitats de contractació vigents, altes, baixes, etc…Elaboració i presentació de TC1 i TC2, confecció de nòmines, càlcul de liquidacions i quitances, conciliacions, tramitacions de baixa per *IT o Accidents de treball.

Modificacions o Extincions Col·lectives (*ERTE o *ERE)

Estudiem la viabilitat legal d'un *ERE o *ERTE i realitzem els advertiments legals…

Modificaciones Sustanciales de las Condiciones de Trabajo Individuales

Al igual que en los despidos objetivos, es importantísimo un análisis previo de la…

Despidos Objetivos Individuales

Es importante que los despidos objetivos individuales se planteen con la seriedad y el…

Cartas de Despido o Sanción

En muchos casos una mala carta de despido o sanción, puede acarrear graves consecuencias…

Contratos de Trabajo

Nos encargamos de forma integral de todos los aspectos relacionados con la contratación…

Altas, Bajas y Modificaciones en la Seguridad Social

Nos encargamos de todos los trámites, altas, bajas y modificaciones en Seguridad Social…

Gestión de Nomina

Nuestro despacho incluye en la iguala mensual por Gestión de Nóminas, todos los trámites…

 

 

El “cèntim sanitari”: un dels nostres casos d’èxit

Mallol Assessors S.L.P. va néixer l’any 1982 de la má de Joan Lluís Mallol, quan va sorgir el sistema impositiu espanyol. En aquella època, Joan Lluís Mallol estava com a secretari executiu de la Federació d’Autotransport de Tarragona i va començar a treballar en la fiscalitat del món del transport en un bufet professional.

Un dels èxits més recents de Mallol Assessors SLP ha estat la sentència sobre el cèntim sanitari que ha tingut un gran impacte mediàtic.

El passat 27 de febrer de 2014, el tribunal de justícia de la Unió Europea va dictar sentència a través de la qual es va declarar que l’impost denominat “cèntim sanitari” contravenia el dret comunitari.
Dita sentència fou dictada arrel d’un recurs interposat per aquest despatx. Aquesta resolució permet a moltes empreses, sobretot aquelles vinculades al sector del transport, beneficiar-se del cobrament d’allò pagat indegudament per dit impost.
 

Pere Martell, 53 Oficina 1  43005 Tarragona
Teléfono: 977 235 752 | E-mail: mallol@mallolbrianso.cat

Síguenos en las redes sociales

if Facebook 191276  if Twitter 191277  if google plus 437253